Algemene Voorwaarden Buvoo

Directie: Desiree van Balen-vd Sterren & Alex van Balen

Buvoo BV (hierna te noemen: BUVOO) is onderdeel van DEAL Holding.

KvK-nr: 77038649

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

-Opdrachtgever: degene, die met BUVOO een overeenkomst sluit c.q. heeft gesloten;

-Opdracht: alle werkzaamheden, die uit hoofde van genoemde overeenkomst met de opdrachtgever door BUVOO worden uitgevoerd.


Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen BUVOO en een opdrachtgever, waarop BUVOO deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3: Offertes

De door BUVOO gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen (na offerte datum), tenzij anders aangegeven. BUVOO is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

1. BUVOO zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BUVOO het recht om de opdracht of een gedeelte daarvan uit te besteden aan derden, zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever terwijl de eventuele meerkosten worden doorberekend. Een overschrijding zal maximaal 25% bedragen.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BUVOO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BUVOO worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BUVOO zijn verstrekt, heeft BUVOO het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De gevolgen van niet tijdige verstrekking van gegevens zijn volledig voor rekening en verantwoording van opdrachtgever. BUVOO aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor niet tijdige aanlevering van gegevens.

4. BUVOO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BUVOO uitgaat van de juistheid van de door de opdrachtgever verstrekte data (gegevens), tenzij eventuele onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. Evenmin is BUVOO aansprakelijk voor schade, diefstal en verlies daaronder begrepen, aan goederen van de opdrachtgever en/of van derden, die BUVOO uit enige hoofde onder zich heeft.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan BUVOO de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaling van de desbetreffende fase heeft plaats gevonden.

Artikel 5: Uitvoeringstermijn

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever BUVOO derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. BUVOO zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal BUVOO de opdrachtgever hierover tijdig van tevoren inlichten.

Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal BUVOO uiterlijk bij de facturering aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

In afwijking van lid 3 zal BUVOO geen meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsplicht geldt tevens na beëindiging van de werkzaamheden c.q. ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt BUVOO zich de rechten en bevoegdheden voor, die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

Alle door BUVOO verstrekte stukken, zoals online formulieren, rapporten, adviezen, opleidingsmaterialen, software, etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van BUVOO worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

BUVOO behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9: Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk en aangetekend opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste drie volledige kalendermaanden maanden in acht te nemen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 10: Ontbinding van de overeenkomst en opschortingsrecht

De vorderingen van BUVOO op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

Na het sluiten van de overeenkomst aan BUVOO ter kennis gekomen omstandigheden geven BUVOO goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

indien BUVOO de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is BUVOO bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van BUVOO om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11: Gebreken; klachttermijnen

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden c.q. openbaring van de gebreken schriftelijk en aangetekend te worden gemeld aan BUVOO.

Indien een klacht gegrond is, zal BUVOO de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal BUVOO slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12: Honorarium

Voor aanbiedingen en overeenkomsten, waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen, gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief kosten en BTW.

Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen, vermeerderd met kosten en BTW.

Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand, zullen het verschuldigde honorarium en de kosten periodiek, veelal maandelijks achteraf, in rekening worden gebracht.

Indien BUVOO met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is BUVOO niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. BUVOO mag prijsstijgingen doorberekenen, indien BUVOO kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan.

Bij annulering van de opdracht tot de datum waarop BUVOO de overeengekomen werkzaamheden zou aanvangen, is de opdrachtgever aan BUVOO een vergoeding verschuldigd van 10% van het overeengekomen honorarium.

Artikel 13: Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door BUVOO aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

Artikel 14: Niet-betaling

Bij niet tijdige betaling is BUVOO gerechtigd om vanaf de factuurdatum een rente van 1% per maand in rekening te brengen over het openstaande factuurbedrag. Tevens is BUVOO gerechtigd om van de opdrachtgever alle kosten ontstaan in verband met de incasso van door opdrachtgever aan BUVOO verschuldigde bedragen – zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk – te vorderen, daarbij inbegrepen de kosten die de liquidatie door de rechter overtreffen. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval, waarin BUVOO zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd en wel vanaf de datum waarop BUVOO aan deze derde opdracht tot incasso heeft gegeven.

Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht te zijn vastgesteld op 15% van de openstaande hoofdsom, met een minimum van € 150,--. Onder de buitengerechtelijke kosten vallen ook de kosten van een eventuele faillissementsaanvrage, welke kosten ook zijn verschuldigd indien de vordering van BUVOO voor of tijdens de behandeling van de faillissementsaanvrage wordt voldaan. Betaling door opdrachtgever gedaan, nadat van hem krachtens dit artikel hoofdsom, rente en kosten zijn gevorderd, zal in de eerste plaats in mindering strekken op de buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de rente en tenslotte op de hoofdsom.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

Indien onomstotelijk objectief is vastgesteld dat BUVOO aansprakelijk is voor de opdrachtgever geleden schade, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

De aansprakelijkheid van BUVOO, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van BUVOO beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BUVOO of haar ondergeschikten.

BUVOO is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

BUVOO sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor werkzaamheden die zij uitvoert voor derden en/of opdrachtgevers.

Artikel 16: Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BUVOO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BUVOO niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

BUVOO heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BUVOO haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van BUVOO opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door BUVOO niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien BUVOO bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen BUVOO en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer K.v.K: 77038649

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie, zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Plaats, Leende
Datum, 26 april 2022

Ik sta graag voor je klaar.